Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Štovani klijenti, dozvolite nam da vas upoznamo s općim uvjetima poslovanja. Tako ćemo poboljšati našu suradnju i cjelokupnu kvalitetu usluge. Iz ovih ćete uvjeta doznati koje su vaše obveze i prava nakon što potpišete “ Ugovor o lovu “ i fiksno potvrdite rezervaciju lova. Naša se agencija u svojoj ponudi pojavljuje i kao organizator putovanja i kao posrednik te prema tome preuzima i svoje obveze prema zakonima, propisima i uzancama u turizmu. Pored posebnih uvjeta specifičnih za lovni turizam, navest ćemo i neke najbitnije stavke zakona o turizmu. Vašim potpisom na “ Ugovor o lovu “ potvrđujete suglasnost s općim uvjetima poslovanja.

1. Rezervacija, tijek i obračun lova

Rezervacija lova – Nakon što iz naše ponude izaberete željeni lov, ispunit ćete i poslati nam upitnik iz priloga. Potpisom na upitniku vi ste angažirali naš rad na pripremi vašeg lovnog aranžmana. Kada primite našu konkretnu ponudu sa cijenama i itinerarom puta, potpisat ćete “ Ugovor o lovu “ i uplatiti trošak organizacije te traženu akontaciju za potvrdu rezervacije.

Potvrda rezervacije lova – Rezervaciju lova smatramo potvrđenom tek po zaprimljenom i potpisanom “ Ugovor o lovu “ i uplaćenoj organizacijskoj taksi i akontaciji ( min 30 % vrijednosti lovnog aranžmana ).

Tijek lova – Lovni gost je dužan uza se nositi osobne dokumente, imati valjanu lovačku dozvolu i oružni list te se ponašati sukladno sa lovačkim zakonima zemlje u kojoj lovi. U pratnji vodića gost će izvršiti odstrjel tek po odobrenju vodiča, ili u iznimnim prilikama kada je gost bez pratnje, lovit će samo u skladu s uputstvima vođe lova. Izvrši li se odstrjel koji nije sukladan s dogovorenim, gost je dužan platiti trošak odštete. Lovac je odgovoran za svoje ponašanje u lovištu i za svaki ispaljeni metak.

Obračun lova – Obračun lova izvršit će se neposredno po završetku Vašeg lova na obrascu   “ Lovni protokol “ koji će biti osnovni temelj za izradu računa. Lovni protokol ispunjava zakupnik lovišta u prisustvu lovca na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku, a njegovu vjerodostojnost potvrđuju potpisom. U lovni protokol pored osobnih podataka lovnog gosta, unose se sve korištene usluge od pansiona, odstrjela i jačine trofeja do eventualnog promašaja s objašnjenjem. Reklamacije se uvažavaju samo ako su pismeno unesene u lovni protokol i potpisane od zakupnika lovišta i lovnog gosta.

2. Obveze agencije kao organizatora putovanja i posrednika

Ugovor o lovu – potpisom ovog ugovora lovna gencija se obvezuje pribaviti lovnom gostu skup usluga od smještaja, prijevoza, outnih osiguranja, odstrjela i ostalih usluga, a lovni gost se obvezuje platiti lovnoj agenciji za taj aranžman predviđenu cijenu.

Lovna agencija kao posrednik – potpisom ovog Lovnog ugovora lovni gost opunomoćuje lovnu agenciju da u njegove ime i za njegov račun sklopi bilo ugovor o organiziranju putovanja, bilo ugovor o izvršenju jedne ili više posebnih usluga koje omogućuju da se ostvari putovanje, a lovni gost se obvezuje da plati dogovorenu naknadu.

Izdavanje potvrde o putovanju – lovna agencija dužna je gostu izdati potvrdu o putovanju – vaucher / pozivnicu, prilikom sklapanja “ Ugovora o lovu “. Vaucher sadrži osobne podatke o gostu, datum izdavanja i sve usluge koje gost planira koristiti.

Zaštita prava i interesa lovnog gosta – lovna agencija je dužna lovnom gostu dati usluge navedene u ugovoru ili vaucheru te se brinuti o pravima i interesima lovnog gosta u skladu s dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti. Lovna agencija obavijestit će gosta o svim formalnostima važnim za putovanje, vizama, rasporedu letova i sl. te izvršiti rezervacije ako gost to zatraži.

3. Obveze lovnog gosta

Plaćanje cijene – lovni gost dužan je lovnoj agenciji kao organizatoru ili posredniku platiti ugovorenu cijenu za putovanje u vrijeme kako je ugovoreno, odnosno uobičajeno.

Obveza davanja podataka – lovni gost dužan je na traženje l. agencije pravodobno dostaviti podatke potrebne za organiziranje putovanja. Ako se potrebni podaci ne dostave na vrijeme l. gost će snositi određene troškove.

Ispunjavanje uvjeta predviđenih propisima – lovni gost je dužan brinuti se da on osobno, njegove osobne isprave i njegova prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, sanitarnim, monetarnim i drugim administrativnim propisima.

Odgovornost gosta za nanesenu štetu – lovni gost odgovara za štetu što ju nanese organizatoru putovanja neizvršavanjem obveza koje za njega proizlaze iz Lovnog ugovora i odredaba Zakona o turizmu.

Obveza pridržavanja lovnih zakona i uzanci – lovni gost dužan je pridržavati se lovnih zakona i uzanci zemlje u kojoj lovi i snosi sve troškove nepridržavanja tih zakona.

4. Posebna prava i obveze lovne agencije i gosta

Povećanja ugovorene cijene i izmjene programa – organizator može tražiti povećanje ugovorene cijene ako je nakon potpisivanja ugovora došlo do promjena tečaja ili u tarifama prijevoznika. Isto tako lovna agencija zadržava pravo izmjene programa, a već ugovoreno putovanje izmjenit će samo u slučaju više sile.

Pravo putnika da odustane od putovanja – lovni gost u svakom trenutku može djelimično ili u potpunosti odustati od putovanja. Pri odustajanju od putovanja, lovna agencija zadržava uplaćene organizacijske troškove, a predujam se vraća sukladno s vremenom otkaza kako slijedi

  • do 60 dana prije početka putovanja                      100 %
  • od 60 do 20 dana prije početka putovanja           50%
  • manje od 20 dana prije početka putovanja          nema povrata predujma

Pravo organizatora da odustane od ugovora – lovna agencija može odustati od ugovora potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme izvršavanja ugovora nastupe izvanredne okolnosti koje se nije moglo predvidjeti ili na njih utjecati.

Gregor Žic oec,  Vlasnik ADRIA HUNT d.o.o.

Lovni Turizam 7. travnja 32,
51521 Punat, Hrvatska
Tel/Fax: +385 51 854 415
Mob/Cell: +385 98 368 705